Hacki życiowe, przydatne wskazówki, zalecenia. Artykuły dla mężczyzn i kobiet. Piszemy o technologii i o wszystkim, co ciekawe.

Tendencje i perspektywy rozwoju technologii informatycznych

0

wkroczyła w nową erę szybkiego rozwoju technologii. Dzisiaj ludzie nie mogą obejść się bez tak przydatnego przedmiotu, jak komputer. Era informacji wymaga rozwoju i wdrażania nowych technologii informatycznych niemal w każdej dziedzinie działalności człowieka – jest to nauka, kultura, zarządzanie, edukacja, produkcja.

Obecnie niemożliwe jest efektywne zarządzanie różnymi systemami i organizacjami społecznymi bez wykorzystania zasobów informacyjnych. Wynika to z faktu, że w procesie zarządzania konieczne jest przygotowanie, przyjęcie i wdrożenie łańcucha kolejnych decyzji w oparciu o informacje będące odzwierciedleniem stanu zarządzanych obiektów i otoczenia.

Tendencje i perspektywy rozwoju technologii informatycznych

Rolą technologii informacyjno-komputerowych w rozwoju społeczeństwa jest informatyzacja społeczeństwa. Opiera się na zestawie działań, które mają na celu pełne wykorzystanie rzetelnej, wszechstronnej i aktualnej wiedzy w każdym rodzaju działalności człowieka. Im więcej wiedzy i umiejętności posiada dana osoba, tym cenniejszym jest pracownikiem, rozmówcą czy osobą.

Na sferę społeczną składają się stabilne duże grupy ludzi (wspólnoty społeczne) oraz relacje między nimi. Rozwój i życiowa aktywność sfery społecznej jest możliwa tylko poprzez wymianę informacji. Wprowadzenie nowoczesnych komputerowych technologii informacyjnych do sfery społecznej stało się konieczne ze względu na skomplikowanie sytuacji społeczno-gospodarczej społeczeństwa, jego uzależnienie od przepływów informacyjnych i organizacyjnych. We współczesnych warunkach niemożliwe jest rozwiązywanie problemów społecznych, ekonomicznych, zarządczych i innych poprzez ręczne przetwarzanie informacji, dlatego rola technologii informacyjnych w rozwoju społeczeństwa jest strategicznie ważna, a znaczenie tych technologii będzie rosło z każdym rokiem. To właśnie te technologie odgrywają dziś decydującą rolę w rozwoju technologicznym kraju. IT posiada unikalne właściwości,

Tendencje i perspektywy rozwoju technologii informatycznych

Trendy rozwoju IT

Nowoczesne IT charakteryzuje się następującymi trendami:

 • Obecnie istnieje ogromna liczba różnych baz danych zawierających informacje o prawie wszystkich rodzajach działalności firmy.
 • Dzięki nowym technologiom wielu użytkowników ma interaktywny dostęp do tych baz danych. Podstawę techniczną tego trendu stanowią publiczne i prywatne systemy łączności i transmisji danych, a także wyspecjalizowane, połączone w regionalne, krajowe i globalne sieci informacyjne.
 • Systemy informacyjne zawierają elementy intelektualizacji interfejsów użytkownika, eksperckie, maszynowe, automatycznie indeksowane narzędzia technologiczne.

Głównym kierunkiem rozwoju informatyki jest kształtowanie się rynku produktów programistycznych i świadczenie usług. Czynnikami hamującymi rozwój sektora łączności są:

 • Nierównomierny rozwój infrastruktury komunikacyjnej.
 • Niewystarczające zasoby RF wymagane do wdrożenia nowych technologii.
 • Wiele statków kosmicznych działa dłużej niż ich żywotność.
 • Cyfrowe technologie nadawcze nie są dobrze rozwinięte.
 • Dalsza rozbudowa bazy abonenckiej jest utrudniona ze względu na pierwotne nasycenie rynku telefonii komórkowej.
 • Infrastruktura pocztowa nie jest wystarczająco rozwinięta do realizacji nowoczesnych usług.

Film o roli technologii informatycznych w rozwoju społeczeństwa

Perspektywy rozwoju IT

Trendy i perspektywy rozwoju technologii informatycznych zależą od następujących czynników:

 • Proporcjonalny poziom dostępności informacji.
 • Wystarczająco rozwinięta telekomunikacja, sprzęt komputerowy i podstawowe oprogramowanie spełniające współczesne światowe standardy.
 • Szkolenie specjalistów ICT odpowiadające międzynarodowym standardom.

Obecnie Rosja zajmuje trzecie miejsce na świecie pod względem penetracji łączności komórkowej (po USA i Chinach), a także rozwoju oprogramowania (po Chinach i Indiach) oraz pod względem zagranicznych zamówień rządowych. Jednak usługi dostępu szerokopasmowego w kraju rozwijają się znacznie wolniej niż w innych wiodących krajach. Perspektywy rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmują następujące cele:

 • Planowana jest modernizacja infrastruktury poczty federalnej, czyli przebudowa jej obiektów, stworzenie infrastruktury do świadczenia usług pocztowych, państwowych, detalicznych i finansowych.
 • Rozwój jednolitej sieci telekomunikacyjnej, w tym sieci trzeciej generacji, która umożliwi korzystanie z wideotelefonii, szybkiego dostępu do Internetu oraz oglądanie filmów i programów telewizyjnych na telefonach komórkowych.
 • Rozwój cyfrowej telewizji i radiofonii, zwiększenie ilości i jakości odbieranych programów telewizyjnych.

Jakie są perspektywy rozwoju technologii informatycznych? Zdaniem ekspertów podsektory będą się rozwijać w oparciu o bieżące inwestycje. W najbliższych latach planowana jest poprawa telewizji kablowej, dostępu szerokopasmowego, usług dystrybucyjnych oraz przezwyciężenie przepaści cyfrowej między regionami.

Do 2020 roku planowane jest znaczne zwiększenie wolumenu usług komunikacyjnych w stosunku do 2015 roku, prawie trzykrotnie. Aby osiągnąć ten cel, wymagane są dodatkowe inwestycje we wszystkich operatorów telekomunikacyjnych w wysokości 2,5 bln rubli. Zakłada się, że do 2020 roku rynek IT wzrośnie 5,9-krotnie.

Film o perspektywach rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych

Dzięki kolosalnym sukcesom i osiągnięciom w dziedzinie techniki i techniki, rozwojowi przemysłów naukochłonnych rewolucja naukowo-techniczna jest dziś procesem naturalnym.

Rozwój komunikacji i wzrost poziomu edukacji przyczyniają się do przekształcania „know-how" natychmiast po ich wynalezieniu we własność powszechną. Dynamiczny rozwój rynku i złożoność jego infrastruktury przyczyniają się do przekształcania informacji w strategiczne zasoby energetyczne i materialne.